سوالات متداول

ردیف سوال پاسخ
1      آیا سپتیک تانک می تواند فاضلاب را مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه نماید؟

     بطور کلی سپتیک تانک تنها یک واحد برای پیش تصفیه فاضلابها به خصوص فاضلابهای بهداشتی و انسانی است. سپتیک تانکها در شرایط معمول دارای راندمان حداکثر 35 درصد در حذف آلودگی هستند و بنابراین نمی توان از آنها برای تصفیه فاضلاب مطابق استاندارد استفاده کرد.

     اگرچه افزایش زمان ماند سپتیک تانک باعث افزایش راندمان آن می شود اما این افزایش به اندازه ای نیست که راندمان تصفیه به حدود استاندارد برسد. 

     

1000 کاراکتر باقیمانده است