فیلترهای شنی

جدول مشخصات فنی فیلترهای شنی فلزی
ردیف مدل ظرفیت

نرخ

قطر خارجی

ارتفاع کل

m3/hr m3/day m/h cm cm
1 FS 601 1.40 35 5 60 120
2 FS 602 2.80 70 10 60 120
3 FS 701 1.90 45 5 70 120
4 FS 702 3.80 90 10 70 120
5 FS 801 2.50 60 5 80 150
6 FS 802 5.00 120 10 80 150
7 FS 1001 3.90 95 5 100 150
8 FS 1002 7.85 190 10 100 150
9 FS 1201 5.65 135 5 120 150
10 FS 1202 11.3 270 10 120 150
11 FS 1501 8.80 210 5 150 150
12 FS 1502 17.6

420

10 150 150

 

فرآیند فیلتراسیون بویژه فیلتراسیون دانه ای از قدیمی ترین و معمولترین روشهای تصفیه آب است. فیلتر شنی که نوعی فیلتراسیون دانه ای است، بیشترین استفاده را در موارد مختلف به خود اختصاص داده است. فیلتر شنی از یک مخزن عموما تحت فشار تشکیل شده که درون آن با دانه های شنی پر شده است. مواد معلق موجود در آب ضمن عبور از میان بستر دانه ای در میان سنگدانه ها به دام افتاده و از جریان آب جدا می شوند.

بطور کلی هرچه ضخامت بستر فیلتر بیشتر باشد، راندمان حذف مواد معلق در آن نیز بیشتر خواهد شد اما در عمل ضخامت این فیلترها در محدوده 150-70 سانتیمتر قرار داد. بسته به قطر ذرات بستر دانه ای و فشار روی بستر، به ازای هر مترمربع از سطح بستر 20-5 مترمکعب آب را در هر ساعت می‌توان تصفیه نمود.